പുഷ്കലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ജന്മേശേ തനുനായകേന സഹിതേ
സോച്ചസ്വമിത്രർക്ഷഗേ
കേന്ദ്രേ കോƒപി ബലീ പ്രപശ്യതിതനും
യോഗോപ്യം പുഷ്കലഃ
തദ്യോഗപ്രഭവഃ പുമാൻ നരവരൈഃ
സമ്മാനിതോ വിശ്രുതഃ
സ്വാകല്പാംബരഭൂഷിതശ്ശുഭവചാ-

സ്സർവ്വോത്തമസ്സൽപ്രഭുഃ


സാരം :-

ചന്ദ്രലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി കേന്ദ്രരാശികളിൽ ഉച്ചമോ സ്വക്ഷേത്രമോ ബന്ധുക്ഷേത്രമോ വഹിച്ചു നിൽക്കുകയും ബലവാനായ ഒരു ഗ്രഹം ലഗ്നത്തെ ദൃഷ്ടിചെയ്കയും ചെയ്‌താൽ " പുഷ്കലയോഗം " ഭവിക്കും.

പുഷ്കലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജപൂജിതനായും പ്രസിദ്ധനായും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ലേപനങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയുന്നവനായും വാക്കിനു ഗുണവും പ്രഭുത്വവും സർവ്വോത്തമത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.