പുഷ്കലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ജന്മേശേ തനുനായകേന സഹിതേ
സോച്ചസ്വമിത്രർക്ഷഗേ
കേന്ദ്രേ കോƒപി ബലീ പ്രപശ്യതിതനും
യോഗോപ്യം പുഷ്കലഃ
തദ്യോഗപ്രഭവഃ പുമാൻ നരവരൈഃ
സമ്മാനിതോ വിശ്രുതഃ
സ്വാകല്പാംബരഭൂഷിതശ്ശുഭവചാ-

സ്സർവ്വോത്തമസ്സൽപ്രഭുഃ


സാരം :-

ചന്ദ്രലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹം ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി കേന്ദ്രരാശികളിൽ ഉച്ചമോ സ്വക്ഷേത്രമോ ബന്ധുക്ഷേത്രമോ വഹിച്ചു നിൽക്കുകയും ബലവാനായ ഒരു ഗ്രഹം ലഗ്നത്തെ ദൃഷ്ടിചെയ്കയും ചെയ്‌താൽ " പുഷ്കലയോഗം " ഭവിക്കും.

പുഷ്കലയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജപൂജിതനായും പ്രസിദ്ധനായും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ലേപനങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയുന്നവനായും വാക്കിനു ഗുണവും പ്രഭുത്വവും സർവ്വോത്തമത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.