മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ലഗ്നാദിസപ്തഗൃഹഗാ യദി സപ്തഖേടാ-
സ്സ്യാന്മാലികേഹ നൃപതിർഗ്ഗജവാജിനാഥഃ
വിത്താദികാ നിധിപതിഃ പിതൃഭക്തിയുക്തോ
ധീരോƒതിരൂപഗുണവാൻ നരചക്രവാർത്തീ

ദുശ്ചില്ക്കാദ്യാ വിക്രമഭോഗാർത്ഥയുഗാഢ്യോ
ദാതാ ഭോഗീ ദേശപുരേശോ ഹിബുകാദ്യാ
പുത്രാദ്യജ്വാ കീർത്തിയുതോ ഭൂപതിരാര്യഃ
ഷഷ്ഠാന്നിസ്സ്വഃ കുത്രചിദർത്ഥം സുഖമേതി.

ഭൂരിസ്ത്രീഷ്ടോ ഭൂമിപതിഃ കാമഗൃഹാദ്യാ
രന്ധ്രാന്നിസ്സ്വസ്ത്രീവിജിതസ്സ്യാച്ചിരജീവി
ധർമ്മാദ്യജ്വാ ഭൂരിഗുണസ്താപസവൃത്തിഃ
പൂജ്യസ്സത്ഭിഃ കർമ്മണി ധർമ്മേ നിരതഃ ഖാൽ.

നരേന്ദ്രകന്യാരമണസ്സമസ്ത-
ക്രിയാസു ദക്ഷോ യദി ലാഭഭാവാൽ
സർവ്വത്ര പൂജ്യോ വിവിധവ്യയാർത്താ-
സ്സ്യാന്മാലികായാം പുരുഷസ്തു രിഃഫാൽ.

സാരം :- 

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങളും ഏഴു രാശികളിലായി പ്രത്യേകം തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്നതു " മാലികായോഗം ". ഇവിടെ ഗ്രഹങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് നിയമമില്ല. 

ലഗ്നം മുതൽ എട്ടാം ഭാവം വരെയുള്ള ഏഴു രാശികളിലായി ഗ്രഹങ്ങൾ നിന്നാൽ ഗജതുരഗാദി വാഹനങ്ങളോടുകൂടിയ രാജാവായി ഭവിക്കും 

രണ്ടാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നിധികളുടെ നാഥനായും പിതൃഭക്തനായും ധീരനായും ഗുണവും സൗന്ദര്യവും ചക്രവർത്തിത്ത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

മൂന്നാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശൌര്യവും ഭോഗവും ധനവും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായിരിക്കും.

നാലാം ഭാവം മുതൽ മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഭോഗസുഖവും ഔദാര്യവും ഉള്ളവനായും ദേശം, ഗ്രാമം, നഗരം എന്നിവകളുടെ നാഥനായും ഭവിക്കും.

അഞ്ചാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ യഗാദിപുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും കീർത്തിമാനായും രാജാവോ തത്തുല്യനോ ആയും ശ്രേഷ്ഠനായും ഭവിക്കും.

ആറാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധനഹീനനും ചിലപ്പോൾ ധനവും സുഖവും ലഭിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും.

ഏഴാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബഹുസ്ത്രീവല്ലഭനായും രാജഭോഗങ്ങളുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

എട്ടാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദരിദ്രനായും സ്ത്രീകൾക്ക് അധീനനായും ദീർഘായുസ്സായും ഭവിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ യാഗം ചെയ്യുന്നവനായും ഏറ്റവും ഗുണവാനായും തപോവൃത്തിയോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.

പത്താം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ സജ്ജനങ്ങളാൽ സൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവനായും ധർമ്മത്തിലും സൽക്കർമ്മത്തിലും തൽപരനായും ഭവിക്കും.

പതിനൊന്നാം ഭാവം മുതൽ ഉള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജകുലജാതയായ ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നവനായും സകല കർമ്മങ്ങളിലും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം മുതൽ ആറാം ഭാവം വരെയുള്ള മാലികായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ എല്ലായിടത്തും പൂജ്യനായും വളരെ ചെലവുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.