മഹാഭാഗ്യയോഗം

നൃണാമോജഭേഷ്വർക്കചന്ദ്രൌ ച ലഗ്നം
ദിവാ ജന്മ ച സ്യാന്മഹാഭാഗ്യയോഗഃ
തഥായോഷിതാമേഷ യോഗോ നിശായാം
പ്രസൂതിസ്സമർക്ഷേƒർക്കചന്ദ്രൌദയശ്ചേൽ.

സാരം :-

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഓജരാശികളിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം ഓജരാശിയായി വരികയും പകൽ ജനിക്കുകയും പുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്താലും  " മഹാഭാഗ്യയോഗം " സംഭവിക്കും

സ്ത്രീകൾ രാത്രിയിൽ ജനിക്കുകയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ യുഗ്മരാശിയിൽ നിൽക്കുകയും ലഗ്നം യുഗ്മരാശിയായിരിക്കുകയും ചെയ്താലും " മഹാഭാഗ്യയോഗം " സംഭവിക്കും