കർമ്മബീജം ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

പരമമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കർമ്മബീജം നശിക്കുകയുള്ളൂ. ജ്ഞാനാഗ്നി സർവ്വകർമ്മാണി ഭസ്‌മാൽ കുരുതേ എന്നിങ്ങനെ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതയിൽ പ്രമാണമുണ്ട്. ജ്ഞാനമാകട്ടെ തപസ്സിലൂടെയും സ്വാധ്യായത്തിലൂടെയും നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. കലിയുഗത്തിൽ തപസ്സ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാമജപവും മന്ത്രജപവും തന്നെയാകുന്നു. കേവലഭക്തിയുള്ളവൻ നാമജപത്തിലൂടെയും, ഗുരുപദേശം അനുസരിച്ച് ചരിക്കുന്ന വീരസാധകൻ മന്ത്രജപത്തിലൂടെയും തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. സ്വാധ്യായം എന്നാൽ വേദപഠനം തന്നെയാകുന്നു. വേദമോ വേദാംഗങ്ങളോ വേദതത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ദിവസേന വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമേ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുവാനുള്ള ചിത്തസംസ്കാരം കൈവരിക്കുകയുള്ളൂ.

നിർമ്മലമായ ജലാശയത്തിൽ സൂര്യമണ്ഡലം പ്രതിബിംബിയ്ക്കുന്നതുപോലെ സ്വാദ്ധ്യായംകൊണ്ട് മനോനൈർമല്യം സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ ജ്ഞാനദീപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായി തത്വവിചാരംതന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സദ് വിചാരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മാന്തരസംബന്ധിയായ കർമപാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുദിക്കുകയും അതിൽനിന്നുള്ള മോചനം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഘടനാപരമായ ഒരു വേദോപാംഗമാണ് പുരാണം എന്നത്. പുരാണപാരായണം ചിത്തശുദ്ധിയ്ക്ക് സഹായകരമായിത്തീരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.