മൈഥുനക്രമം എങ്ങനെ?

ഇത് പരമരഹസ്യമായ കാര്യമാണ്. ഗുരുമുഖത്തുനിന്നും ശാസ്ത്രസമീപനത്തിൽനിന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യാവഹാരിക പൂജയിൽ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടേ ഇത് പാടുള്ളതുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നേരത്തെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ താത്വിക സമീപനം ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിലെ പഞ്ചാഗ്നിവിദ്യ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഈ തത്വം വെളിപ്പെടും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.