പൂർവ്വകൗളം, ഉത്തരകൗളം

രഹസ്യസാധനയായ കൗളസമ്പ്രദായത്തിന്റെ സാമാജിക ധർമ്മമാണ് പൂർവ്വകൗളം എന്നത്. ഇത്രയും എഴുതപ്പെട്ടത് പൂർവ്വകൗളത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വീടുകളിലും കാവുകളിലും സാമ്പ്രദായികമായി അനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്ന പൂജാക്രമം പൂർവ്വകൗളത്തിന്റേതാണ്. അത് ദക്ഷിണാചാരമോ വാമാചാരമോ ആവാം. ദക്ഷിണാചാരത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും രഹസ്യവുമാണ് വാമാചാരം എന്നത്. ഈ വാമാചാരം പരമരഹസ്യവും യോഗികൾക്കുപോലും അഗമ്യവുമാണെന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഈ പന്ഥാവ് മധ്യമധർമ്മമാണെങ്കിലും അത്ര സുഗമമാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. വാളിന്റെ മുനയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെയും വ്യാഘ്രത്തിന്റെ ചെവിപിടിക്കുന്നതുപോലെയും നാഗങ്ങളെ ആഭരണമാക്കുന്നതുപോലെയും അത്യന്തം വിഷമകരമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത്. ശരിയായ മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവർ വഴിപിഴച്ചുപോവാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സാധകൻ മനോനിയന്ത്രണം നേടിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് മാർഗ്ഗദർശിയായി ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കണം.

എന്നാൽ ഉത്തരകൗളം തികച്ചും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ സാധനാക്രമമാണ്. അവിടെ സാമാജിക ധർമ്മത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല. കേവലാനുഭൂതിവിലാസത്തിൽ ലയിച്ചുചേർന്ന യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ ഉത്തരകൗളം വളരെ രഹസ്യവും സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യവുമാണ്. സാമാന്യമായി വീരഭാവം അതിക്രമിച്ചവരും ദിവ്യഭാവത്തിലിരിക്കുന്നവരുമായ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ സാധനാജീവിതം കേവലം അനുഭൂതവിഷയകം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് വിവരിക്കുവാനോ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുവാനോ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണിത്. കേവല ബ്രഹ്‌മാനുഭൂതിയിൽ ലയിച്ച അത്തരം യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് പുണ്യപാപങ്ങളോ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളോ വിധിനിഷേധങ്ങളോ ബാധകമല്ല. അതിനാൽ ഉത്തരകൗളത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുപരിയായി അനുത്തരകൗളത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. അത് പ്രസ്താവയോഗ്യവുമല്ല. കൗളധർമ്മം എന്നത് ഒരു സാധനാക്രമം മാത്രമാണെന്നും പൂർവ്വകൗളം അതിന്റെ വ്യാവഹാരികതല സ്പർശിയാണെന്നും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. സാമാജിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാധകന്മാർക്ക് പൂർവ്വകൗളം മാത്രമേ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ പൂർവ്വകൗളസാധന ചെയ്ത് ഉത്തരോത്തരം മനോദാർഢ്യം കൈവരിച്ചവർക്കേ ഉത്തരകൗളത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേവല ബ്രഹ്‌മാനുഭൂതി വിഷയകമായ ഈ പദത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന സാധകന്മാർക്ക് എന്റെ ഈ വിവരണം പ്രചോദനമായിത്തീരണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ജഗദംബികയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ശിവം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.