വീടും ടോയ് ലറ്റും (Toilet)

വീടുകളില്‍ ടോയ് ലറ്റുകള്‍ (Toilet) സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടകാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വീടുകളുടെ മധ്യസൂത്രങ്ങള്‍, കര്‍ണ്ണ(കോണ്‍) സൂത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ വീടിന്‍റെ ഊര്‍ജ്ജപ്രവാഹമേഖലകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് വിഘാതം വരാത്തവിധം, വാസ്തുപുരുഷമണ്ഡലത്തിലെ ദേവസ്ഥാനം പരിഗണിച്ച് വേണം ടോയ് ലറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍. അതായത് വീട് എന്ന നിര്‍മ്മിതിയുടെ മധ്യത്തിലും, മൂലകളിലും ഒരിക്കലും ശൗചാലയങ്ങള്‍ ഉചിതമല്ല എന്നു സാരം.