പഞ്ചമകാരങ്ങളുടെ താത്വികവശം എന്ത്?

കുണ്ഡലിനീശക്തി മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഗമിച്ച് " സഹസ്രാരപത്മത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ശിവതത്വവുമായി സംയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമൃതാപ്ലാവനം തന്നെയാണ് മദ്യം എന്നു " പറയുന്നത്.

പുണ്യാപുണ്യങ്ങളാകുന്ന പശുക്കളെ ജ്ഞാനഖണ്ഡം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് ചിന്മയാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ലയിച്ചുചേരുക എന്നതാണ് മാംസം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മനസ്സും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ വിഷയങ്ങളും സ്വാത്മാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച് ജിതേന്ദ്രിയത്വം കൈവരിക്കുന്നതാണ് മത്സ്യതത്വം.

" ആശ, തൃഷ്ണ, ജുഗുപ്സ തുടങ്ങിയ മനോവികാരങ്ങളെ പ്രാണാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച് നിർവ്വേദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മുദ്ര എന്നുപറയപ്പെടുന്നത്.

സഹസ്രാരപത്മത്തിലെ ശിവശക്തിസാമരസ്യാനുഭവമാണ് മൈഥുനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. 

ഈ തത്ത്വങ്ങൾ യോഗാനുഭൂതി വിഷയകങ്ങൾ ആണ്. വ്യാവഹാരികപൂജയിൽ പഞ്ചമകാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വഴിയേ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.