പഞ്ചമകാരങ്ങളുടെ താത്വികവശം എന്ത്?

കുണ്ഡലിനീശക്തി മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഗമിച്ച് " സഹസ്രാരപത്മത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ശിവതത്വവുമായി സംയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമൃതാപ്ലാവനം തന്നെയാണ് മദ്യം എന്നു " പറയുന്നത്.

പുണ്യാപുണ്യങ്ങളാകുന്ന പശുക്കളെ ജ്ഞാനഖണ്ഡം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് ചിന്മയാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് ലയിച്ചുചേരുക എന്നതാണ് മാംസം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മനസ്സും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ വിഷയങ്ങളും സ്വാത്മാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച് ജിതേന്ദ്രിയത്വം കൈവരിക്കുന്നതാണ് മത്സ്യതത്വം.

" ആശ, തൃഷ്ണ, ജുഗുപ്സ തുടങ്ങിയ മനോവികാരങ്ങളെ പ്രാണാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച് നിർവ്വേദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മുദ്ര എന്നുപറയപ്പെടുന്നത്.

സഹസ്രാരപത്മത്തിലെ ശിവശക്തിസാമരസ്യാനുഭവമാണ് മൈഥുനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. 

ഈ തത്ത്വങ്ങൾ യോഗാനുഭൂതി വിഷയകങ്ങൾ ആണ്. വ്യാവഹാരികപൂജയിൽ പഞ്ചമകാരങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്രമം വഴിയേ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.