സമുന്നതമായ മനോമണ്ഡലം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

രാമായണത്തിൽ ശബരിയോട് ശ്രീരാമൻ ഭക്തിയുടെ ഒൻപത് സോപാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അവസാനത്തേത് തത്വവിചാരമാണ്. ശരിയായ തത്വവിചാരം നടത്തിയെങ്കിലേ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുകയുള്ളു. ശാക്തേയ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രഥമസാധകന്മാർ പൂജയിലൂടെയും മധ്യമസാധകന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും മന്ത്രജപം നടത്തിയും ഉത്തമസാധകന്മാർ തത്വവിചാരം ചെയ്തും കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സാധകൻ. ഈ പൂജതന്നെ പുനശ്ചരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നതിനാൽ പൂജയിൽ തത്വവിചാരത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്.