ശാക്തേയന്മാർ പതിവായി വായിയ്ക്കേണ്ട പുരാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വായിക്കാം. ദേവീഭാഗവതം, ബ്രഹ്‌മാണ്ഡപുരാണം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം എന്നിവ വിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചപരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിണാമരഹിതമായ ആദിചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധം വളർത്തി ലൗകികസുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കി മോക്ഷ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സോപാനമാണ് പുരാണങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമേ സാധകൻ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ശ്രാവണ, മനന, നിദിധ്യാസനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലേണ്ടതാകുന്നു. പിന്നീട് ഇരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും എന്നുവേണ്ട സദാസമയവും തത്വ വിചാരത്തിൽ മുഴുക്കേണ്ടതാകുന്നു.