ശാക്തേയന്മാർ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗികളായിത്തീരേണ്ടതുണ്ടോ?

ദേവി ഭോഗ മോക്ഷപ്രദയാണ്. അതിനാൽ ശാക്തേയന്മാർ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാകുന്ന നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളേയും സാധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ശരിയായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുകയുള്ളു. വിവാഹം ചെയ്യാതെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ സാധന പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. എന്ന് തന്നെയല്ല ചിലപ്പോൾ അപഥസഞ്ചാരത്തിന് ഇടനൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ സാധകൻ പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ ഏവ?

ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, പിതൃയജ്ഞം, മനുഷ്യയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം എന്നിവയാണ് പഞ്ചയജ്ഞങ്ങൾ. ഇവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വരും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.