വർണ്ണജാതി പരിഗണനകൾ ഒന്നുംതന്നെ കൗളധർമ്മത്തിലില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് സാർവ്വജനീനമായ പദ്ധതിയാണോ?

കൗളം എന്നത് സാർവ്വജനീനമല്ല. എല്ലാവർക്കും കൗളന്മാരാവാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യന് പശുഭാവം, വീരഭാവം, ദിവ്യഭാവം എന്നിങ്ങനെയുള്ള  അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഈശ്വരനോട് സ്വാമിഭൃത്യഭാവനവെച്ചുപുലർത്തുന്ന ഭക്തി പശുഭാവത്തിന്റേതാണ്. എന്നാൽ കൗളന്മാർ വീരസാധകന്മാരാണ്. താൻ പൂജിയ്ക്കുന്ന ദേവത ഒരിയ്ക്കലും തന്നിൽനിന്ന് അന്യയല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം പ്രാണശക്തി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഭിന്നത ഭാവന ചെയ്യുന്നവനാണ് കൗളൻ. അതിനാൽ വീരഭക്തിയാണ് ആവശ്യം. വീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. പശുജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ കൗളധർമ്മം സാർവ്വജനീനമല്ല.