മറ്റ് ഉപാസനാവിഷയങ്ങളിൽ ശാക്തേയന്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം?

ഒരു ഉപാസനാസമ്പ്രദായത്തെയും നിന്ദിക്കരുത്. എല്ലാം സത്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീചക്രപൂജയിൽ ഷഡ്ദർശനപൂജയും ചതുരായതന പൂജയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുകൊണ്ട് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരാധനയും വിമർശിക്കപ്പെടരുത് എന്നു വരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ഉപാസനയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതിൽത്തന്നെ അറിയുറച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ്.