വിഷ്ണുപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന പൂക്കള്‍

ക്ഷേത്രാചാര രഹസ്യങ്ങളില്‍ വിഷ്ണുഭഗവാനെ പൂജിക്കേണ്ടുന്ന പൂക്കളെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണതുളസി, രാമതുളസി, വെള്ളത്താമര, ചെന്താമര, പ്ലാശ്, പിച്ചകം, ജമന്തി, മുല്ല, കുരുക്കുത്തിമുല്ല, നാഗപ്പൂവ്, കാട്ടുചെമ്പകം, നന്ത്യാര്‍വട്ടം, മുക്കുറ്റി, ചെമ്പരത്തി, നൊച്ചിമല്ലിക, ചെമ്പകം, കൂവളം, നീലത്താമര, പുതുമുല്ല, ചുവന്ന മുല്ല എന്നിവ വിഷ്ണുപൂജയ്ക്ക് ഉത്തമമായ പുഷ്പങ്ങളാണ്. കൈതപ്പൂ സാധാരണ പൂജയ്ക്കെടുക്കില്ലെങ്കിലും വിഷ്ണുപൂജയ്ക്ക് ആകാമെന്നും ഒരു വിധിയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ദേവപൂജയ്ക്കെടുക്കുന്ന പൂക്കളാണെങ്കിലും ഇവയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇവ ശ്വസിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ആവോളം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.