സ്വ൪ണ്ണം ചരിഞ്ഞ് വീണാലും ഭൂമിയില്‍ വീണാലും

തി൪യ്യക്തം മൃതിദം ഭൂസ്ഥം കോണപ്ലവസമായുതം
പാപയുക്ഭാവസംബന്ധം ജനാനാം രോഗദം ഭവേദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം ചരിഞ്ഞ് വീണാലും ഭൂമിയില്‍ വീണാലും കോണുകളിലേയ്ക്ക് പ്ലവമായാലും മൃതിഫലത്തെ പറയണം. പാപഗ്രഹയോഗാദി സംബന്ധമുണ്ടായാല്‍ ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് രോഗത്തേയും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.