സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ

ഊ൪ദ്ധ്വം മദ്ധ്യമധസ്താച്ച
തഥോത്താനാദിഭിശ്ച വാ

പൂ൪വ്വോദീച്യോശ്ച പ്രതീച്യാ-
മന്യാസ്വാശാസു ച പ്ലവൈഃ

ത്രിധാ സൂത്രാണി ചിന്ത്യാനി
പ്രധാനാനി സുവ൪ണ്ണതഃ

തേഷാം ബലാബലത്വേന
ശുഭാശുഭമുദീര്യതാം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തിലായാല്‍ ജീവസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലായാല്‍ രോഗസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ അധോഭാഗത്തിലായാല്‍ മൃതിസൂത്രം.


ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളില്‍ കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍ രോഗസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളില്‍ ചെരിഞ്ഞ് വന്നാല്‍ മൃതിസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ ചെരിവ് കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ ആയാല്‍ ജീവസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ ചെരിവ് പടിഞ്ഞാറായാല്‍ രോഗസൂത്രം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ ചെരിവ് കോണുകളിലേയ്ക്കോ തെക്കോട്ടോ ആയാല്‍ മൃതിസൂത്രം.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞവയുടെ ബലാബലങ്ങളനുസരിച്ച് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ശുഭാശുഭഫലങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.