ശുക്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും

സ്വ൪ണ്ണാംശേശേƒത്ര സുസ്ഥേ യദി ഭൃഗുതനയേ
കേന്ദ്രഗേ വാ ബലാഢ്യേ

സ്വോച്ചാംശേ സ്വോച്ചരാശൗ ശുഭഖഗസഹിതേ
ലഗ്നനാഥസ്യ കേന്ദ്രേ

പ്രഷ്ടു൪ദ്ദേഹസ്യ സൌഖ്യം നിഖിലഗുണഗണൈ-
൪ദ്ദീ൪ഘമായുശ്ച വാച്യം

ഗോവാജീഭാദിലാഭം യദി തു ഫലമതോ
വ്യത്യയേ വ്യത്യയഃ സ്യാല്‍.

സാരം :-

ശുക്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണാംകനാഥനാകയും ഉച്ചരാശിയിലോ ഉച്ചരാശി അംശകത്തിലോ നില്‍ക്കുകയും ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളുള്ളവനാകയും ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രരാശികളില്‍ ശുക്രന്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ പ്രഷ്ടാവിനു ദേഹസുഖവും, അനേകഗുണങ്ങളോടുകൂടി ദീ൪ഘായുസ്സും, പശു, കുതിര, ആന എന്നിവയുടെ ലാഭവും ഫലമാകുന്നു. ശുക്രന് ബലവും സ്ഥിതിയും വിപരീതമായാല്‍ വിപരീതഫലവുമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.