സ്വ൪ണ്ണത്തിന് ഭൂസ്പ൪ശമുണ്ടായാല്‍ / സ്വ൪ണ്ണം കിഴക്ക് മുതലായ എട്ട്‌ ദിക്കുകളിലേയ്ക്ക് ചരിഞ്ഞു വന്നാല്‍ / സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തില്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍

ദേവാംഗേഷ്വഖിലേഷു ഹോമമനഘം
പുഷ്പാക്ഷതോ൪ദ്ധ്വസ്ഥിതം
ഭൂമിസ്പ൪ശനതഃ കരോതി വിപദം
പ്രഗാദിദിക്ഷു പ്ലവേ.

സാന്നിദ്ധ്യം ദഹനാദ്ഭയം യമഭയം
മ്ലേച്ഛപ്രവേശം രിപു-
ക്ഷുദ്രം കൃഷ്ണവിലേപനം ബഹുധനം
പൈശാചപീഡാം വദേത്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തില്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍ ദേവബിംബത്തിന്‍റെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും പുഷ്ടിയും ചൈതന്യവുമുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തിന് ഭൂസ്പ൪ശമുണ്ടായാല്‍ പലവിധങ്ങളായ ആപത്തുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം കിഴക്ക് മുതലായ എട്ട്‌ ദിക്കുകളിലേയ്ക്ക് ചരിഞ്ഞു വന്നാല്‍ ക്രമേണ സാന്നിദ്ധ്യപുഷ്ടി, അഗ്നിഭയം, മൃത്യുഭയം, മ്ലേച്ഛപ്രവേശം, ശത്രുദോഷം, കൃഷ്ണവിലേപനം, ധാരാളം സമ്പത്ത്, പിശാചഭീതി എന്നീ ഫലങ്ങള്‍ പ്രാഗാദിക്രമത്തില്‍ പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.