ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം എന്നിവ സാന്നിദ്ധ്യഭാവങ്ങളാകുന്നു

സാന്നിദ്ധ്യഭാവാസ്സുതലഗ്നരന്ധ്രാ-
സ്തദീശ ബന്ധേന പരസ്പരേണ
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിം നിഗദന്തി ബിംബ-
സ്യോച്ചാദികേഷ്വേഷു ശുഭം ശുഭേഷു.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം എന്നിവ സാന്നിദ്ധ്യഭാവങ്ങളാകുന്നു.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ച്, എട്ട് എന്നീ ഭാവാങ്ങളുടേയോ ഭാവാധിപന്മാരുടേയോ പരസ്പരബന്ധമുണ്ടായാല്‍ ബിംബത്തിന് സാന്നിദ്ധ്യപൂ൪ണ്ണത്വമുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ച്, എട്ട് എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪ ശുഭഗ്രഹങ്ങളാകുകയും ഉച്ചാദിസ്ഥാനബലത്തോടുകൂടിയും വന്നാല്‍  ബിംബത്തിലെ ദേവ സാന്നിദ്ധ്യം ശുഭമായിരികും.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ച്, എട്ട് എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪ പാപഗ്രഹങ്ങളാകുകയും ബലഹീനന്മാരുമായാല്‍ ബിംബത്തിലെ ദേവ സാന്നിദ്ധ്യം ദോഷമായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.