ഭാവങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ലഗ്നാദ് ബിംബമഥാഷ്ടമാദ് പരിജനം
ധ൪മ്മാ൪ജ്ജനാന്‍ പഞ്ചമാദ്
സാന്നിദ്ധ്യം സഹജാന്നിവേദ്യമരിതോƒ
ശുദ്ധിം ധനാദ്രക്ഷകം
മാനാദ്ദേവലകം ഭവാത്സുചരിതം
ക്ഷേത്രം സുഖാദന്ത്യത-
സ്ത്വാചാര്യം മദനാത്സുധീ൪ ജനപദം
പ്രശ്നേ വദേദ്ദൈവികേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ലഗ്നഭാവംകൊണ്ട് ദേവബിംബത്തെ പറയണം.

എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് പരിജനങ്ങളെ പറയണം.

ഒമ്പതാം ഭാവംകൊണ്ട് ഊരാളന്മാരെ പറയണം

അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ട് സാന്നിദ്ധ്യത്തെ പറയണം.

മൂന്നാം ഭാവംകൊണ്ട് നിവേദ്യത്തെ പറയണം.

ആറാം ഭാവംകൊണ്ട് അശുദ്ധിയെ പറയണം.

രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് ക്ഷേത്രഭരണാധികാരിയെ പറയണം.

പത്താം ഭാവംകൊണ്ട് ശാന്തിക്കാരനെ പറയണം.

പതിനൊന്നാം ഭാവംകൊണ്ട് സുകൃതത്തെ പറയണം.

ഏഴാം ഭാവംകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പറയണം.

നാലാം ഭാവംകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ പറയണം.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ടു ആചാര്യനെ പറയണം.

*******************************

ലഗ്നാദ് ബിംബമഥാഷ്ടമാദ് പരിജനം
സാന്നിദ്ധ്യപൂജാദി ച

പ്രാസാദോപഗൃഹാണി വേശ്മഭവനാദ്
ധ൪മ്മാത്തു പുണ്യാനി ച

വിത്താദ൪ത്ഥധനാഗമാദ് രിപുഗൃഹാ-
ശ്ചോരാംശ്ച ദുഷ്ടാദികാന്‍

സൌമ്യാസൌമ്യദൃഗന്വയാത് സദസദ-
പ്യാലോച്യ വാച്യം ഫലം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ലഗ്നഭാവംകൊണ്ട് ബിംബത്തെ പറയണം.

എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് പരിജനം, സാന്നിദ്ധ്യം, പൂജാദികള്‍ എന്നിവയെ പറയണം.

നാലാം ഭാവംകൊണ്ട് സ്ത്രീകോവില്‍, പ്രാസാദം, ഉപഗൃഹങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പറയണം.

ഒമ്പതാം ഭാവം കൊണ്ട്  പുണ്യക൪മ്മങ്ങളെ പറയണം.

രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് പദാ൪ത്ഥങ്ങള്‍, ധനാഗമങ്ങള്‍ എന്നിവയെ പറയണം.

ആറാം ഭാവംകൊണ്ട് കള്ളന്മാ൪, ദുഷ്ടന്മാ൪ എന്നിവരെ പറയണം.


ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദികളുള്ള ഭാവത്തിന് ശുഭത്വവും പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദികളുള്ള ഭാവത്തിന് അശുഭത്തേയുമാണ്‌ പറയേണ്ടത്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.