ക൪ക്കിടകം, ചിങ്ങം, തുലാം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍

സ്വ൪ണ്ണസ്യാംശേ കുളീരേ ഭവതി യദി സതാം
വാഗ്വിരോധശ്ച ജാതോ

ഭൂയഃ സിംഹം ഗതേƒസ്മിന്‍ വനമൃഗജനിതാ
ഭീതിരേതദ്വിനാശഃ

പാ൪ത്ഥോനാംശേ ക്രിയാ൪ത്ഥം തരണിതരണത-
സ്ത്രാസജാതാ ച ബാധാ 

ജൂകേ വാണിജ്യകൃഷ്യാദിഭിരിഹ വിഭവാന്‍
ഭൂവിവാദം സമീയാത്.

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണാംശകം ക൪ക്കിടകം രാശിയിലായാല്‍ വാക്ക് നിമിത്തം നല്ല ജനങ്ങള്‍ വിരോധികളാകുന്നതാണ്.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം ചിങ്ങം രാശിയിലായാല്‍ കാട്ടുമൃഗങ്ങളാല്‍ ഭയവും നാശവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം കന്നി രാശിയിലായാല്‍ പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി തോണി കടക്കുമ്പോള്‍ ഭയപ്പെട്ടതിനാല്‍ പിശാച് ബാധയുണ്ടാവുന്നതാണ്.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം തുലാം രാശിയിലായാല്‍ കച്ചവടം കൃഷി എന്നിവയില്‍ ധനസമൃദ്ധിയും ഭൂമി സംബന്ധമായ വാഗ്വാദമുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.