ചൊവ്വ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകാധിപനാകയും

സ്വ൪ണ്ണാംശേശേ ഭൂമിജേ വാ വിലഗ്നാല്‍
പാപോപേതേƒനിഷ്ടഗേ വാ ബലോനേ
ഭൂമേ൪വ്വാദം ശത്രുവൃദ്ധിം സമേതി
രോഗം പ്രഷ്ടാ വ്യത്യയേ വ്യത്യയം ച.

സാരം :-

ചൊവ്വ സ്വ൪ണ്ണാംശകാധിപനാകയും പാപഗ്രഹയോഗത്തോടുകൂടി അനിഷ്ടഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഭൂമി സംബന്ധമായ വാദങ്ങളും, ശത്രുവ൪ദ്ധനയും, രോഗവും, ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

ചൊവ്വ സ്വ൪ണ്ണാംശകാധിപനാകയും ബലവാനും, ശുഭഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ഇഷ്ടഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍  ഭൂമിലാഭവും, വാദജയവും, ശത്രുനാശവും, സുഖവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.