സ്വ൪ണ്ണാംശകം ചരരാശിയില്‍ / സ്ഥിരരാശിയില്‍ / ഉഭയരാശിയില്‍

സ്വ൪ണ്ണാംശശ്ചരഭേ കരോതി ചലനം 
ബിംബസ്യ ദാരിദ്ര്യതാം
സാന്നിദ്ധ്യോത്സവഹീനതാം സ്ഥിരഗകേ
വ്യത്യസ്തമേതത് ഫലം

ദ്വന്ദ്വേ സ൪വ്വദിഗാഗതദ്രവിണസ-
മ്പത്തിം ഗുരുബ്രാഹ്മണ-
ക്ഷേമം ദേവനിവേദ്യക൪മ്മകുശലം
നൈപഥ്യകോശോന്നതിം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം ചരരാശിയില്‍ വന്നാല്‍ ബിംബത്തിനു ചലനവും, സാന്നിദ്ധ്യക്കുറവും ഉത്സവാദികള്‍ മുടങ്ങുകയും ഫലമാകുന്നു.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം സ്ഥിരരാശിയില്‍ വന്നാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യാഭിവൃദ്ധിയും ബിംബസ്ഥിരതയും ഉത്സവാദികളുടെ പുഷ്ടിയും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം ഉഭയരാശിയില്‍ വന്നാല്‍ എല്ലാ ദിക്കുകളില്‍ നിന്നും ധനാഗമവും ഗുരുജനങ്ങള്‍ക്കും ബ്രാഹ്മണ൪ക്കും ക്ഷേമവും, ദേവന്‍റെ നിവേദ്യാദികള്‍ക്കും ക൪മ്മങ്ങള്‍ക്കും അഭിവൃദ്ധിയും ഗുണവും അലങ്കാരസാമഗ്രികള്‍ക്കും ഭണ്ഡാരത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.