സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തിങ്കല്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍

ഊ൪ദ്ധ്വപ്രാപ്തമുഖെ പണേ പരിജന
ക്ഷേത്രേശഭൂമിസുരാ-
രോഗ്യം ദീപനിവേദ്യന൪ത്തകകലാ-
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിം വദേത്

ആജ്ഞാദ്രവ്യസമാഗമേഷ്ടസകല
ദ്രവ്യാപ്തിനിത്യശ്രിയോ
ബിംബസ്യ സ്ഥിരതാം ച വക്ഷ്യതി ഫലം
സ൪വ്വേഷ്വിദം രാശിഷു.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം പുഷ്പാക്ഷതങ്ങളുടെ ഉപരിഭാഗത്തിങ്കല്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍ ക്ഷേത്രസംബന്ധിയായ ജനങ്ങള്‍ക്കും, ക്ഷേത്രാധിപന്മാ൪ക്കും, ബ്രാഹ്മണ൪ക്കും, അഭിവൃദ്ധിയും, ന൪ത്തകന്മാ൪ക്കും, ദേവസാന്നിദ്ധ്യകലയ്ക്കും പുഷ്ടിയും പറയേണ്ടതാണ്. സകലദ്രവ്യങ്ങളുടെ ലാഭവും, നടവരവ് മുതലായ ധനാഗമങ്ങളും നിത്യചൈതന്യവും ബിംബത്തിന്‍റെ സ്ഥിരതയേയും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.