സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ ചരിവ് കൊണ്ട്

പ്ലവേന ഭൂതം സകലം വിചിന്ത്യം
സ്യാദ്വ൪ത്തമാനം കനകാംശകേന
സ്ഥിത്യാ ച ഭാവിനി ഫലാനി നി൪ദ്ദിശേ-
ദേവം ത്രിധാ കാലവിദോ വദന്തി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ പ്ലവം (ചരിവ്) കൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തേയും അംശകം കൊണ്ട് ("കലശമധഃ ശിവകോണാല്‍" ഇത്യാദി പ്രമാണവശാല്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നവാംശകം) വ൪ത്തമാനകാലത്തേയും ഊ൪ദ്ധ്വമുഖം, അധോമുഖം, തി൪യ്യങ്മുഖം മുതലായ സ്ഥിതികൊണ്ട് ഭാവികാലത്തേയും ഫലങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ വിചാരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.