എന്‍റെ വിവാഹം നടക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ---  2, 3, 6, 7, 10, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രന് വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടെങ്കില്‍ വിവാഹം നടക്കും

2).-----  2, 3, 6, 7, 10, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രന് പാപഗ്രഹത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടെങ്കില്‍ വിവാഹം നടക്കുകയില്ല.

3). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവം ഓജരാശിയായി വരികയും ആ ഓജരാശിയില്‍ (പുരുഷരാശിയില്‍) ശനി നിന്നാല്‍ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് പറയണം.

4). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവം സ്ത്രീരാശിയായി (യുഗ്മരാശിയായി) വരികയും ആ സ്ത്രീരാശിയില്‍ ശനി നിന്നാല്‍ വിവാഹം നടക്കുകയില്ല.

5). സ്ത്രീയുടെ വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗം പുരുഷഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കില്‍ സ്ത്രീക്ക് ഉടന്‍ വിവാഹം നടക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.