ത്രിസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗം വരുത്തി

ദേവേ ത്രിസ്ഫുടവ൪ഗ്ഗതസ്തദധിപൈ-
സ്തത്തല്‍ഗത൪ക്ഷൈഃ ക്രമാദ്

പ്രാസാദം മുഖമണ്ഡപാങ്കണചതു-
ശ്ശാലാശ്ച ദീപാലയം

ദീപസ്തംഭമിഹാദിശേച്ഛതുഭയുതി-
൪വ്വീക്ഷാ ച വ൪ഗ്ഗസ്ഥിതി-

സ്തേഷാം മദ്ധ്യഗതി൪ബ്ബലം ച ശുഭദം
തദ്വ്യത്യയേ വ്യത്യയഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗം വരുത്തി ആ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗാധിപന്മാരെക്കൊണ്ടും അവരാശ്രയിച്ച രാശികൊണ്ടും ഫല നിരൂപണം ചെയ്യുവാനുള്ള രീതിയാണ് പറയുന്നത്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ദ്രേക്കാണം കൊണ്ട് പ്രാസാദത്തേയും, ഹോരകൊണ്ട് മുഖമണ്ഡപത്തേയും,  നവാംശകം കൊണ്ട് അങ്കണത്തേയും, ത്രിംശാംശകംകൊണ്ട് ചുറ്റമ്പലത്തേയും, ദ്വാദശാംശംകൊണ്ട് വിളക്കുമാടത്തേയും, ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ദീപസ്തംഭത്തേയും ചിന്തിക്കണം.

ഈ ദ്രേക്കാണാധിപന്മാ൪ക്കും അവ൪ നില്‍ക്കുന്ന രാശികള്‍ക്കും ശുഭഗ്രഹയോഗവും, ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയും, ശുഭ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥിതി എന്നിവയുണ്ടെങ്കില്‍ ഫലം ശുഭമാണ് എന്ന് പറയണം.

ഈ ദ്രേക്കാണാധിപന്മാ൪ക്കും അവ൪ നില്‍ക്കുന്ന രാശികള്‍ക്കും പാപഗ്രഹയോഗവും, പാപഗ്രഹദൃഷ്ടിയും, പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥിതി എന്നിവയുണ്ടെങ്കില്‍ ഫലം ദോഷമാണെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.