ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ തമ്മില്‍ "നീയല്ല, ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥന്‍" എന്ന് പറഞ്ഞു കലഹവും

ഏവം ഭൂമ്യാദി രുജി ച ധനഹതിം
ക്ഷേത്രനാഥപ്രവാസം

പ്രാസാദാരാമഭണ്ഡാരകസദനഹതിം
നിത്യപൂജാദിലോപം

"ക്ഷേത്രേശോƒഹം ന ച ത്വം" ത്വിതി കലഹഗിരാ
ക്ഷേത്രപാണാം ച വൈരം
തസ്മാദ് ക൪മ്മാദിലോപം വദതു ബുധവര-
സ്തത്തദുക്താനുരൂപം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങള്‍ രോഗരൂത്രമാകയാല്‍ ക്ഷേത്ര ഊരാളന്മാ൪ രാജ്യം വിട്ടുപോകയും, ക്ഷേത്ര ഉദ്യാനം, ഭണ്ഡാരം ഇവയ്ക്കു നാശവും നിത്യപൂജാദികള്‍ക്ക് മുടക്കവും, ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ തമ്മില്‍ "നീയല്ല, ഞാനാണ് ഉടമസ്ഥന്‍" എന്ന് പറഞ്ഞു കലഹവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക൪മ്മങ്ങള്‍ക്കും മുടക്കവും ഫലമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം അതാതു ഗ്രഹസ്ഥിതികള്‍ നോക്കി പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.