എന്‍റെ ചോദ്യം ആരെപ്പറ്റിയാണെന്നു പറയാമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.


1). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ തന്നെപറ്റിത്തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.

2). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ സഹോദരന്മാരെപ്പറ്റിയാണ്‌ പറയുന്നത്.

3). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം നാലാം ഭാവത്തില്‍  നിന്നാല്‍ അമ്മയെപ്പറ്റിയാണ്‌ പറയുന്നത്.

4). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ മകനെപ്പറ്റിയാണ്‌ പറയുന്നത്.

5). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ശത്രുവിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്.

6). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്.

7). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ധ൪മ്മത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്.

8). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ആചാര്യനെപ്പറ്റിയാണ്‌ പറയുന്നത്.

9). പ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം ചരരാശിയില്‍ 6, 7, 8, 9 എന്നീ നവാംശകത്തിലാണെങ്കില്‍ പൃഛകന്‍ വിദേശവാസത്തെക്കുറിച്ചോ വിദേശത്തുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്.

10). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തിലോ, ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ഉള്ള ഗ്രഹം അന്ത്യനവാംശകത്തിലാണെങ്കില്‍ വിദേശത്തുപോയ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരില്ല.

11). പോയ ഗ്രഹം വീണ്ടും വക്രമായി ഏഴാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ വന്നാല്‍ വിദേശത്തു പോയ വ്യക്തി മടങ്ങിവരും.

12). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ആകാശത്തേയ്ക്ക് നോക്കിയാല്‍ ജീവനുള്ള ജന്തുക്കളെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്.

13). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ഭൂമിയിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കില്‍ സസ്യലതാദികളെപ്പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.

14). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ നേരെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കില്‍ ലോഹത്തെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം.

15). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ കിഴക്ക് ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ നോക്കിയാല്‍ ലോഹത്തെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്.

16). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ തെക്ക് ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ നോക്കിയാല്‍ ജീവനുള്ളവയെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്.

17). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ നോക്കിയാല്‍ ലോഹങ്ങളേയും പ്രാണികളേയും കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.

18). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ വടക്ക് ദിക്കിലേയ്ക്ക്‌ നോക്കിയാല്‍ സസ്യലതാദികളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്.

19). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ശിരസ്സ്‌ തൊടുന്നതെങ്കില്‍ പ്രാണികളെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്.

20). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ പാദം സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ സസ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്.

21). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ ലോഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.

22). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ബാഹുക്കള്‍, മുഖം, ശിരസ്സ് എന്നിവയെ സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ പ്രാണനുള്ളവയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. ശുഭഫലം ലഭിക്കും

23). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ഹൃദയം, ഉദരം എന്നിവയെ സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ ലോഹവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. മദ്ധ്യമഫലം ലഭിക്കും.

24). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ ഗുദം, ലിംഗം എന്നിവയെ സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ സസ്യലതാദികളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അനുകൂലഫലം ലഭിക്കുകയില്ല.

25). പ്രശ്നസമയത്ത് പൃഛകന്‍ തുട, കണങ്കാല്‍, കാല്‍മുട്ട് എന്നിവയെ സ്പ൪ശിച്ചാല്‍ പ്രാണനുള്ളവയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.