അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ്

സാന്നിദ്ധ്യസ്യ വിവ൪ദ്ധനം
ദിനമണി൪ബിംബസ്യ ഭംഗം കുജ-
സ്തദ്വദ്ദേവഗുരുഃ പ്രസാദ-
മതുലം ദേവസ്യ പുണ്യോദയം
സൌമ്യോ രക്ഷകദോഷതോƒ൪ത്ഥ-
വിഹതിം വൈരം വിവാദം തഥാ
സാന്നിദ്ധ്യസ്യ ച ഭൂഷണസ്യ കുരുതേ
വൃദ്ധിം ധനാപ്തിം ഭൃഗുഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം സൂര്യനായാല്‍ ദേവസാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധന പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം കുജനായാല്‍ (ചൊവ്വയായാല്‍) ദേവ ബിബത്തിന് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെന്നു പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം വ്യാഴമായാല്‍ ദേവപ്രീതിയും അനുഗ്രഹവും, സുകൃതവ൪ദ്ധനയും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം ബുധനായാല്‍ ഭരണാധികാരികളുടെ ദോഷം ഹേതുവായി ധനനാശവും ശത്രുതയും കലഹവും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം ശുക്രനായാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും തിരുവാഭരണത്തിനും വ൪ദ്ധനയും ധനലബ്ധിയും പറയണം.


**********************

മന്ദശ്ചോരഭയം കരോതി കലഹം
രോഗം സദാ ക൪മ്മിണാ-
മിന്ദുഃ കൂപതടാകമണ്ഡപമുഖാ-
വാപ്തി൪ജ്ജനസ്യാഗമം
രാഹുശ്ചോരഭയം കരോതി കലഹം
നീചപ്രവേശാദികം
ജ്ഞാത്വൈവം ഫലമഷ്ടമംഗലഫലം
പ്രശ്നേ വദേദ്ദൈവികേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം ശനിയായി വന്നാല്‍ ചോരഭയത്തേയും (മോഷണഭയത്തേയും ) കലഹത്തേയും ക൪മ്മികള്‍ക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും രോഗത്തേയും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം ചന്ദ്രനായാല്‍ കിണ൪, കുളം, മണ്ഡപം മുതലായവയുടെ ലബ്ധിയും സജ്ജനസമാഗമത്തേയും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹം രാഹുവായാല്‍ തസ്ക്കരഭയത്തേയും കലഹത്തേയും നീചജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തേയും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.