മോഷണം പോയ വസ്തു (നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു) ലഭിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശുക്രനും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും, ലഗ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹവും ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

2). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശുക്രനും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും, ലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും നിന്നാല്‍  ലഗ്നരാശി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദിക്കില്‍ നിന്നു മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

3). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശുക്രനും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും, ലഗ്നത്തില്‍ സൂര്യനാണ്  നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ലഗ്നരാശിയുടെ അധിപനായ ഗ്രഹത്തെക്കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദിക്കില്‍ നിന്ന് മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

4). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം ശീ൪ഷോദയരാശിയായി വരികയും ആ രാശിയില്‍ ശുഭഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ ആ  ലഗ്നരാശിയ്ക്ക് ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

5). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ ബലവാനായ ശുഭഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയും, ലഗ്നത്തില്‍ ബലവാനായ ചന്ദ്രന്‍ (പൂ൪ണ്ണ ചന്ദ്രന്‍) നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണവസ്തു) താമസിയാതെ ലഭിക്കും.

6). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ, മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ, നാലാം ഭാവത്തിലോ, ഏഴാം ഭാവത്തിലോ, പത്താം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു (നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു) ലഭിക്കും.

7). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു (നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു) ലഭിക്കും.

8). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ കേന്ദ്രരാശികളിലോ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ ഉപചായരാശികളിലോ നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും. (4,7,10, 3, 6, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍)

9). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍, ലഗ്നത്തില്‍ പൂ൪ണ്ണചന്ദ്രനോ (ബലവാനായ ചന്ദ്രനോ), വ്യാഴമോ, ശുക്രനോ, ബുധനോ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

10). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലൊന്നില്‍ ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കും.

11). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം ശുഭരാശിയായി വരികയും ആ ലഗ്നരാശിയ്ക്ക് ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണവസ്തു) തിരികെ ലഭിക്കും.

12). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം പാപരാശിയായി വരികയും ആ ലഗ്നരാശിയ്ക്ക് പാപഗ്രഹദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണവസ്തു) തിരികെ ലഭിക്കില്ല.

13). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ബലവാനായ കുജന്‍ (ചൊവ്വ) എട്ടാം ഭാവത്തിലോ തന്‍റെ നവാംശകത്തിലോ നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു ലഭിക്കുകയില്ല.

14). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയോ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം സ്വനവാംശകത്തില്‍ തന്നെ നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ മോഷണം പോയ വസ്തു തിരിച്ചുകിട്ടുകയില്ല.

15). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തിന്‍റെ 2, 3, 5 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ മോഷണവസ്തു തിരികെ ലഭിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.