മോഷണവസ്തു ഏതു ദിക്കില്‍?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

നഷ്ടപ്രശ്നത്തില്‍ (മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍) ചന്ദ്രന്‍ ലഗ്നത്തിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണ വസ്തു) കിഴക്ക് ഭാഗത്തുണ്ട്.

നഷ്ടപ്രശ്നത്തില്‍ (മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍) ചന്ദ്രന്‍ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണ വസ്തു) തെക്ക് ഭാഗത്തുണ്ട്.

നഷ്ടപ്രശ്നത്തില്‍ (മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍) ചന്ദ്രന്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണ വസ്തു) പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുണ്ട്.

നഷ്ടപ്രശ്നത്തില്‍ (മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍) ചന്ദ്രന്‍ നാലാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു (മോഷണ വസ്തു) വടക്ക് ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.