ത്രിസ്ഫുടം മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ / നാലാം ഭാവത്തില്‍ / അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ / ആറാം ഭാവത്തില്‍

തൃതീയേ പരിചാരാണാം ചതു൪ത്ഥേ ക്ഷേത്രവാസിനാം
പഞ്ചമേ മന്ത്രബിംബസ്യ നാശം ഷഷ്ഠേ തനുക്ഷതിഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ പരിചാരകന്മാ൪ക്ക് നാശം സംഭവിക്കും.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം നാലാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ അമ്പലവാസികള്‍ക്ക് നാശം സംഭവിക്കും.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ദേവബിംബത്തിനാശം സംഭവിക്കും.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ആറാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബിംബത്തിന് ഒടിവ്, കേട് എന്നിവ സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.