പഞ്ചസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗത്തില്‍ ദ്രേക്കാണാധിപന്മാ൪ നില്‍ക്കുന്ന

ദ്രേക്കാണാദ്യധിപാശ്രിത൪ക്ഷപതിഭിഃ
പഞ്ചസ്ഫുടസ്യ ക്രമാദ്

സഞ്ചിന്ത്യാത്ര ശുഭാശുഭാനി വിധിവദ്
ദൈവജ്ഞവ൪യ്യസ്തഥാ.

ദേവസ്യാഭരണം നിവേദ്യനിലയം
കൂപം ബലിപ്രസ്തരം

വാപീം വാഹനമത്ര തദ്ബലവശാ-
ദ്വാച്യം യഥാ യുക്തിതഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പഞ്ചസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ഷഡ്വ൪ഗ്ഗത്തില്‍ ദ്രേക്കാണാധിപന്മാ൪ നില്‍ക്കുന്ന രാശിനാഥന്മാരെക്കൊണ്ട് ക്രമേണ ദേവന്‍റെ തിരുവാഭരണം, തിടപ്പള്ളി, കിണറ്, ബലിക്കല്ല്, ക്ഷേത്രകുളം, വാഹനം എന്നിവയുടെ ഗുണദോഷഫലം അവരവരുടെ ബലാബലങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) ചിന്തിച്ചു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.