എന്‍റെ ആയുസ്സിനെപ്പറ്റി പറയുക?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം ക്രൂരഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി (ശനി, കുജന്‍, സൂര്യന്‍, രാഹു) ആറാം ഭാവത്തിലോ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും.

2). എട്ടാം ഭാവധിപതിയായ ഗ്രഹവും ലഗ്നാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച് ആറാം ഭാവത്തിലോ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും.

3). എട്ടാം ഭാവാധിപതി എട്ടാം ഭാവത്തില്‍തന്നെ നിന്നാല്‍ പൂ൪ണ്ണായുസ്സായിരിക്കും.

4). എട്ടാം ഭാവാധിപതി ശനിതന്നെയായി എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാലും പൂ൪ണ്ണായുസ്സായിരിക്കും.

5). ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു ലഗ്നം, 4, 7, 10, 5, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ ദീ൪ഘായുസ്സായിരിക്കും.

6). ലഗ്നാധിപനായ ഗ്രഹവും എട്ടാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ഒരുമിച്ചു പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ദീ൪ഘായുസ്സായിരിക്കും.

7). പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ 2, 3, 4, 5, 8, 11  എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ മദ്ധ്യായുസ്സാകും.

8). പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ 3, 6, 9, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ അല്‍പ്പായുസ്സാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.