ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ലഗ്നാത്സപ്തമരാശിപഃ ശുഭഖഗഃ
കേന്ദ്രത്രികോണോപഗോ
ലഗ്നേശാദപി കേന്ദ്രകോണഗൃഹഗ-
സ്തദ്വ൪ഗ്ഗസംസ്ഥോപി വാ
ദേശസ്വാസ്ഥ്യവിഭൂഷണാംബരചയ-
പ്രാപ്തിം ച ദീപോന്നതിം
പാപ൪ക്ഷാന്വയയോഗതസ്തദഖിലം
മിശ്രം വദേദ്ദൈവികേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹമാവുകയും, ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നും ലഗ്നാധിപന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശിയില്‍ നിന്നും കേന്ദ്രരാശികളിലോ ത്രികോണ രാശികളിലോ നില്‍ക്കുകയും, ശുഭവ൪ഗ്ഗസ്ഥനാകയും ചെയ്‌താല്‍ രാജ്യത്തില്‍ സുഖവും, ആരോഗ്യവും, ദേവന് തിരുവാഭരണം, തിരുവുടയാട മുതലായവ വഴിപാടായി വരികയും, വിളക്കുവെപ്പ് ഭംഗിയായി നടക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.  

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം പാപരാശിയിലാകയോ പാപയുക്തനാകയോ ചെയ്താല്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ മിശ്രമാണെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.