എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം / പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍

രന്ധ്രത്രികോണേ ശുഭഖേചരേന്ദ്ര
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിശ്ച നിവേദ്യസൌഖ്യം
പാപാന്വിതേ തത്ര വിനാശമേവം
മിശ്രേ ച മിശ്രം ഫലമാഹുരാ൪യ്യാഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹം നിന്നാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധനയും നിവേദ്യവ൪ദ്ധനയും നിവേദ്യഗുണവും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും നിവേദ്യത്തിനും നാശം പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തിലോ ശുഭഗ്രഹവും പാപഗ്രഹവും ഒരുമിച്ച്  നിന്നാല്‍ ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായി ഫലം പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.