രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍

ദുസ്ഥാനസ്ഥേ വിത്തനാഥേ തു വാച്യം
രക്ഷാക൪ത്തു൪ദ്ദോഷമപ്യേവമേവ
ശ്രദ്ധാലോപാദ്ദേവകോപാദ്യന൪ത്ഥാഃ
കുഷ്ഠാപസ്മാരാന്ത്രകുക്ഷ്യക്ഷിരോഗാഃ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ രക്ഷാക൪ത്താവിന് ദോഷങ്ങള്‍ പറയണം. ശ്രദ്ധക്കുറവ് മുതലായതു നിമിത്തം ദേവകോപവും അന൪ത്ഥങ്ങളും അത് നിമിത്തം കുഷ്ഠം, അപസ്മാരം, ആന്ത്രരോഗം, വയറ്റില്‍ വേദന, കണ്ണില്‍ ദീനം മുതലായവ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.