അഞ്ചാംഭാവംകൊണ്ട് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

പഞ്ചമം തു വിശേഷേണ
പൂ൪വ്വപൂണ്യം നൃപപ്രിയം
ലഗ്നലഗ്നേശസംബന്ധാദ്
ശുഭമന്യദ്വിപ൪യ്യയേ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഞ്ചാംഭാവംകൊണ്ട് വിശേഷണ പൂ൪വ്വപുണ്യത്തേയും രാജപ്രീതിയേയും പറയണം. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന് ലഗ്നമായോ ലഗ്നാധിപനായോ ബന്ധമുണ്ടായാല്‍ പൂ൪വ്വപുണ്യം രാജപ്രീതി മുതലായവ അധികമുണ്ടെന്നു വിപരീതമായാല്‍ ഇല്ലെന്നു പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.