സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാശിയില്‍ വയ്ക്കാം എന്ന് പറയണം

തതഃ പ്രഷ്ടാ നിജാഭീഷ്ടം ധ്യായംസ്തിഷ്ഠതു സാഞ്ജലിഃ
ദൈവജ്ഞോഅഥ സ്മരന്‍ പ്രഷ്ടുരഭീഷ്ടം താ വരാടികാഃ

സംസ്പൃശന്‍ സംസ്പൃശന്‍ മന്ത്രം മൂ൪ത്തിത്വേപൂ൪വകം ജപേല്‍
ത്രിവാരം തജ്ജപസ്യാന്തേ ദൂതം ബ്രൂയാന്ന്യസേയസേരിതി.

സാരം :-

പിന്നെ അയാളുടെ വലത്തെകയ്യില്‍ പുഷ്പാക്ഷതങ്ങള്‍ കല൪ത്തി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വ൪ണ്ണത്തെ കൊടുക്കണം. അയാള്‍ സ്വ൪ണ്ണത്തെ വലത്തേകയ്യില്‍ വച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ രാശിചക്രത്തിനു മൂന്നുപ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു രാശിചക്രത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറുവശം അടുത്തു കിഴക്കോട്ടുതിരിഞ്ഞ്, ശുദ്ധമനസ്സോടുകൂടി നില്‍ക്കണം. അതിനുശേഷം പ്രഷ്ടാവു തന്‍റെ ആഗ്രഹത്തെ മനസ്സില്‍ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്‌ കൂപ്പുകയ്യോടുകൂടി ഈശ്വരധ്യാനനിഷ്ഠയോടുംകൂടി ഒരുഭാഗത്ത് നില്‍ക്കണം.  ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) പ്രഷ്ടാവിന്‍റെ അഭീഷ്ടത്തെ മനസ്സില്‍ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു കവിടികളെ തലോടണം. അപ്പോള്‍ മുന്‍പറഞ്ഞവണ്ണം ഗ്രഹങ്ങളേയും ഗുരുക്കന്മാരേയും മറ്റും ജ്യോതിഷി ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളണം. കവിടികളെ തലോടുമ്പോള്‍ "മൂ൪ത്തിത്വേ പരികല്പിതഃ " ഇത്യാദി ശ്ലോകങ്ങളെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം ജ്യോതിഷി ജപിക്കണം. മറ്റുള്ള ഇഷ്ടദേവതകളേയും ജ്യോതിഷി ധ്യാനിക്കണം. അതിനുശേഷം ദൂതനോട് (സ്വ൪ണ്ണം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തിയോട്) സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാശിയില്‍ വയ്ക്കാം എന്ന് പറയണം.


വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.