ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും, ആയുധം നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ബിംബം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറയണം

ഭൂസൂത്രേ മൃതിഗേ ബുധേ വ്യയവിനാ-
ശസ്ഥേ ച പാപാന്വിതേ
ബിംബേ വാ ചലനം തഥായുധഹതിം
ബിംബസ്യ ഭംഗം തഥാ
ക്ഷേത്രേശാന്‍ പ്രതി രാജവൈരമുദിതം
ശാപം ത്വസഹ്യവ്യഥാ-
മേതേഷാം തു വിനി൪ദ്ദിശേദ് ബലവശാ-
ന്മിശ്രേ തു മിശ്രം ഫലം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഭൂമിസൂത്രം മൃതിയാകയും ബുധന്‍ പാപഗ്രഹയോഗത്തോടുകൂടി എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ  നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും, ആയുധം നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ബുധന്‍റെ രാശ്യംശതുല്യമായ ഭാഗത്ത് ബിംബം മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്കു രാജകോപവും ദേവശാപവും വ൪ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അതു നിമിത്തം കഠിനദുഃഖവും രോഗാദ്യന൪ത്ഥങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും പറയണം. ബുധന് ബലമുണ്ടാവുകയും അനിഷ്ടസ്ഥനാകയും, അല്ലെങ്കില്‍ ബലഹാനിയും ഇഷ്ടഭാവസ്ഥിതി യുമുണ്ടാകയും ഇങ്ങനെ മിശ്രമായി വന്നാല്‍ മിശ്രഫലമാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്‍കയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.