ജീവസൂത്രം, രോഗസൂത്രം, മൃത്യുസൂത്രം

ദേവപ്രശ്നേ വിദദ്ധ്യാത് സതതമപി
മഹജ്ജീവസൂത്രാധികശ്ചേത്
സാന്നിദ്ധ്യക്ഷേത്ര നിത്യോത്സവ ധന-
സുകൃത ക്ഷേത്രനാഥാദിസൌഖ്യം
രോഗാധിക്യേ വിവാദം നിഖില-
ധനവിനാശാമയാശ്ചോരപീഡാ
സാന്നിദ്ധ്യേ നിത്യക൪മ്മസ്വഖില-
മശുഭദം മൃത്യവോ മൃത്യുസൂത്രേ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ജീവസൂത്രാധിക്യമാണെങ്കില്‍ സാന്നിദ്ധ്യപുഷ്ടിയും ക്ഷേത്രാഭിവൃദ്ധിയും നിത്യപൂജാദികളുടേയും ഉത്സവാദികളുടേയും നി൪വ്വിഘ്നതയും ധനാഭിവൃദ്ധി, സുകൃതവ൪ദ്ധനവ്‌, ക്ഷേത്രനാഥന്മാരുടെ സൌഖ്യം മുതലായവയുണ്ടെന്ന് പറയണം. 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രോഗസൂത്രം അധികമായാല്‍ വിവാദം, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നാശം, ക്ഷേത്രനാഥന്മാ൪ക്ക് രോഗം, തസ്കരഭയം എന്നിവയും പറയണം 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൃത്യുസൂത്രം അധികമായി വന്നാല്‍ ദേവസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും, നിത്യക൪മ്മങ്ങളിലും സാ൪വ്വത്രികമായ അശുഭത്തേയും മൃതിയേയും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.