അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നക്രമം

വിലിഖ്യ ചക്രം പ്രവികീര്യ ചാക്ഷതം
സംപൂജ്യ ഭക്ത്യാഥ കൃതേƒഷ്ടമംഗലേ
ആരാദ്ധ്യ രാശിം കനകേന സംസ്പൃശേല്‍
പ്രഷ്ടാ വരാടീ൪വിഭജേച്ച ദൈവവില്‍.

സാരം :-

രാശിചക്രം വരച്ചതിനുശേഷം ആ രാശിഖണ്ഡത്തില്‍ അക്ഷതം (പുഷ്പം) വിതരണം. പിന്നീട് ഭക്ത്യാദാരങ്ങളോടു കൂടെ പരമശിവന്‍ (ദക്ഷിണാമൂ൪ത്തി) മുതലായവരെ പൂജിക്കണം. പിന്നെ വിധിപ്രകാരം അഷ്ടമംഗലം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആരംഭിക്കണം. ഈശ്വരപ്രാ൪ത്ഥനയോടുകൂടി സ്വ൪ണ്ണത്തെ രാശിചക്രത്തിലെ രാശിഖണ്ഡത്തില്‍ വയ്ക്കണം. അപ്പോള്‍ ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) കവിടികളെ മൂന്നായി ഭാഗിക്കുകയും വേണം. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലം എന്നുപറയപ്പെടുന്നത് കവിടികളെ മൂന്നായി വിഭജിച്ച്‌ അവയില്‍ ഓരോ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും എട്ടുകവിടിവീതം കളഞ്ഞു (കുറച്ചു) ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അഷ്ടമംഗല സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഗണിതതാന്യായപ്രകാരം ഏകസ്ഥാനദശസ്ഥാനശതസ്ഥാനമായിരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.