ഗണിതസ്കന്ധം, സംഹിതാ സ്കന്ധം, ഹോരാസ്കന്ധം

ഗോളോ ഗണിതഞ്ചേതി ദ്വിതയം ഖലു ഗണിതസംജ്ഞകേ സ്കന്ധേ
ഹോരാസംഹിതയോരപി നിമിത്തമന്യത്ത്രയഞ്ച ഹോരാഖ്യേ.

സാരം :-

ഗോളവും ഗണിതവുമാകുന്ന രണ്ടു അംഗങ്ങള്‍ ഗണിതസ്കന്ധത്തിലും നിമിത്തമെന്ന അംഗം ഹോരാ, സംഹിതാ എന്നീ രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങളിലായും ശേഷമുള്ള ജാതകം, പ്രശ്നം, മുഹൂ൪ത്തം എന്നീ അംഗങ്ങള്‍ മൂന്നും ഹോരാസ്കന്ധത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.