ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ അംഗങ്ങള്‍

ജാതകഗോളനിമിത്തപ്രശ്നമുഹൂ൪ത്താഖ്യഗണിതനാമാനി
അഭിഭധതീഹ ഷഡംഗാന്യാചാര്യാഃ ജ്യോതിഷേ മഹാശാസ്ത്രേ.

സാരം :-

 ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് ജാതകം, ഗോളം, നിമിത്തം, പ്രശ്നം, മുഹൂ൪ത്തം, ഗണിതം എന്നിങ്ങനെ ആറ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്.