വിളക്കുവെപ്പില്ലായ്കയും, രക്തം വീണതിനാലും മറ്റും അശുദ്ധിയും

വഹ്നൗ രോഗഗതേƒഗ്നിഭീതിനൃപചോ-
രാരാതിപീഡാം വദേദ്

ദീപഭ്രംശമിഹാസ്രസംഗമശുചിം
പിത്തോഷ്ണരക്താമയാന്‍

വഹ്നൗ മൃത്യുഗതേഖിലാശുചിമതോ
ജീ൪ത്തിം ച ദേവച്യുതിം

മൃത്യും ദേവജനേഷു ദൈവതകലാ-
ശുദ്ധിം രുജം ക൪മ്മിണാം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഗ്നിസൂത്രം രോഗമായാല്‍ അഗ്നിഭയവും, രാജാവ്, കള്ളന്മാ൪, ശത്രുക്കള്‍ ഇവരാല്‍ ഉപദ്രവവും, ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിളക്കുവെപ്പില്ലായ്കയും, രക്തം വീണതിനാലും മറ്റും അശുദ്ധിയും, ദേവസംബന്ധികള്‍ക്ക് പിത്തവും രക്തവും ദുഷിച്ചു ഉഷ്ണം വ൪ദ്ധിച്ചും ഉള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു. 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഗ്നിസൂത്രം മൃത്യുവായാല്‍ എല്ലാ അശുദ്ധികളുമുള്ളതിനാല്‍ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു ജീ൪ണ്ണത്വവും ( ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവീകരണം ചെയ്യണം) ദേവന് സ്ഥാനചലനവും ദേവസംബന്ധിജനങ്ങള്‍ക്ക് മരണവും ദേവകലയ്ക്ക് ശുദ്ധിയില്ലയ്കയും, ശാന്തിക്കാരന്‍ മുതലായ ക്ഷേത്രപ്രവൃത്തിക്കാ൪ക്ക് രോഗവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.