കവിടികളെ ആചാരമനുസരിച്ച് സ്പ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു

പ്രാഗാദ്യാശാസു സൂര്യാരാ൪യ്യജ്ഞാച്ഛാ൪ക്കിവിധൂരഗാന്‍
അപി സംപൂജ്യ താഃ സ്പൃഷ്ട്വാ പുനഃ സാഷ്ടശതം ജപേല്‍
പഞ്ചാക്ഷരീം മനൂനന്യാനപി ഗു൪വാനനാഛ്റുതാന്‍
തതഃ സംപ്രാ൪ത്ഥനയേദേവം ഗുരൂനപി നിജാന്‍ ഗ്രഹാന്‍.

സാരം :-

കവിടി പലകയില്‍വച്ച് കിഴക്കുഭാഗം സൂര്യനേയും അഗ്നിദിക്കില്‍ ചൊവ്വയേയും തെക്ക് ദിക്കില്‍ വ്യാഴത്തേയും നിരൃതികോണില്‍ ബുധനേയും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കില്‍ ശുക്രനേയും വായുകോണില്‍ ശനിയേയും ഈശകോണില്‍ രാഹുവിനേയും പൂജിച്ചു ആ കവിടികളെ ആചാരമനുസരിച്ച് സ്പ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു നൂറ്റെട്ടു ഉരു പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രവും (ഓം നമഃ ശിവായ), ഗുരുമുഖസിദ്ധങ്ങളായ മറ്റു മന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.