കവിടികളെ ആചാരമനുസരിച്ച് സ്പ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു

പ്രാഗാദ്യാശാസു സൂര്യാരാ൪യ്യജ്ഞാച്ഛാ൪ക്കിവിധൂരഗാന്‍
അപി സംപൂജ്യ താഃ സ്പൃഷ്ട്വാ പുനഃ സാഷ്ടശതം ജപേല്‍
പഞ്ചാക്ഷരീം മനൂനന്യാനപി ഗു൪വാനനാഛ്റുതാന്‍
തതഃ സംപ്രാ൪ത്ഥനയേദേവം ഗുരൂനപി നിജാന്‍ ഗ്രഹാന്‍.

സാരം :-

കവിടി പലകയില്‍വച്ച് കിഴക്കുഭാഗം സൂര്യനേയും അഗ്നിദിക്കില്‍ ചൊവ്വയേയും തെക്ക് ദിക്കില്‍ വ്യാഴത്തേയും നിരൃതികോണില്‍ ബുധനേയും പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കില്‍ ശുക്രനേയും വായുകോണില്‍ ശനിയേയും ഈശകോണില്‍ രാഹുവിനേയും പൂജിച്ചു ആ കവിടികളെ ആചാരമനുസരിച്ച് സ്പ൪ശിച്ചുകൊണ്ടു നൂറ്റെട്ടു ഉരു പഞ്ചാക്ഷരമന്ത്രവും (ഓം നമഃ ശിവായ), ഗുരുമുഖസിദ്ധങ്ങളായ മറ്റു മന്ത്രങ്ങളും ജപിക്കണം.