മാസ ചതുര്‍ത്ഥിയും ഫലങ്ങളും

ഓരോ മാസത്തിലും ചതുര്‍ത്ഥി ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അന്നേ ദിവസം ഗണപതിക്ക് വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപോന്നാല്‍ ഓരോ നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപ്രകാരം ഓരോ മാസത്തേയും ചതുര്‍ത്ഥിനാളില്‍ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങള്‍.

മേടം :- വിഷ്ണുലോകപ്രാപ്തി 

ഇടവം :- സംഘര്‍ഷമുക്തി 

മിഥുനം :- സ്വര്‍ഗ്ഗലോകം 

കര്‍ക്കിടകം :- ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി 

ചിങ്ങം :- ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാവും. 

കന്നി :- സുഖം കിട്ടും. 

തുലാം :- ശിവനെ പൂജിച്ച ഫലം കിട്ടും. 

വൃശ്ചികം :- സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടും. 

ധനു :- ധനലാഭം. 

മകരം :- നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും. 

കുംഭം :- സമ്പല്‍സമൃദ്ധിയുണ്ടാവും. 

മീനം :- സര്‍വ്വവിഘ്ന നിവാരണം.