ശ്രീചക്രപൂജയിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാമോ?

ശ്രീചക്രപൂജ വളരെയേറെ രഹസ്യമാണ്. അതിനാൽ ബാലാമന്ത്രമെങ്കിലും ഉപദേശമായി ലഭിച്ച് സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശനം പാടുള്ളു. ഈ പൂജ ഒരിക്കലും പരസ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതല്ല.

" രഹോയാഗക്ര മാരാദ്ധ്യാ രഹസ്‌തർപ്പണ തർപ്പിതാ"

എന്നൊക്കെ പ്രമാണമുണ്ടല്ലോ. മകാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂജ രഹസ്യമായി ചെയ്യണമെന്നും അത് പ്രകടമാക്കിയാൽ;നരകമാണ് ഫലമെന്നും ശ്രീപരശുരാമകല്പസൂത്രത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീചക്രപൂജ വളരെ രഹസ്യമായ സാധന തന്നെയാണ്. ഒരു സാധകൻ ബാഹ്യപ്രകടനത്തിൽ വൈഷ്ണവനായും അനുഷ്ഠാനപരമായി ശൈവനായും ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ സാധനാപരമായി ശാക്തനുമായിരിക്കണമെന്ന് വിഷ്ണുയാമളത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതും ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.