ശ്രീചക്രം വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും കൈവരുമെന്നും ദുരിതങ്ങൾ നശിക്കുമെന്നും ചിലർ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിയാണോ?

ശ്രീചക്രം എന്താണെന്നും അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നും അറിയുന്ന സാധകൻ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രംപോലുള്ള മഹാസന്നിധാനങ്ങളിൽ പോലും ശ്രീചക്രം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൗരാണിക ഋഷീശ്വരന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും മഹത്വവും എന്തെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുനോക്കണം. അതിനാൽ പരാശക്തിയുടെ സങ്കേതമായ ശ്രീചക്രത്തെ ധനം വന്നുചേരുവാനുള്ള കുറുക്കുവഴിയായി തരംതാഴ്ത്തുന്നവർ അധാർമ്മികളാണ്. അവർ ദുരിതങ്ങളെ സ്വയം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നവരുമാണ്. സ്വന്തം ദുരിതനിവാരണത്തിനും ധനലബ്ധിക്കും വേണ്ടി ശ്രീമഹാരാജ്ഞിയെക്കൊണ്ട് ദാസ്യവേല ചെയ്യിക്കുവാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ശാപദുരിതംകൂടി അവർ വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.